Начало

Новини - 2020-01-31

“Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 10.03.2020 г. в 11 ч. в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта, София, бул. Васил Левски 75, в заседателната зала на ет. 5 при следния дневен ред: 1. Отчет на Председателя на УС за дейността на БФМП през 2019 г.; 2. Финансов отчет за дейността на БФМП за 2019 г.; 3. Приемане на проектобюджет и план за дейността БФМП през 2020 г.; 4. Приемане на Наредба за провеждане на държавни първенства 2020 г.; 5. Приемане на Наредба за финансиране на клубове по модерен петобой, членове на федерацията, за постигнати спортни резултати. 6. Промени в Устав на Федерацията. 7. Разни. При липса на кворум за провеждане на събранието в оповестения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на БФМП събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно проведено независимо от броя на явилите се членове. Управителният съвет на БФМП указва на членовете си, че същите следва да се легитимират за участие в общото събрание с надлежно издадени удостоверения за актуално състояние от съответния регистърен съд по местоседалище на съответния клуб – член на БФМП. За участие в общото събрание членовете на БФМП следва да се представляват от законните си органи на представителна власт или от нарочно упълномощени за целта на събранието лица, притежаващи нарочни нотариално заверени пълномощни.”
Членове
За първи път Открит държавен шампионат по модерен петобой е с награден фонд
2022-04-06
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание на чл.17 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, УС н
2021-02-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
“Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 10.03.2020 г. в 11 ч. в сградата на Министе
2020-01-31
СВЕТЛА ЗГУРОВА Европейска шампионка за девойки до 17 г. Каунас, Литва
2019-06-14
Пресконференция на БФМП за Световна купа 2 по модерен петобой
2019-04-05