Начало

Новини - 2016-01-26

Покана за общо събрание общо събрание 2016

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно  отчетно  общо  събрание  на  БФМП  на 23.02.2016 г. в 11 ч. в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта, София, бул. Васил Левски 75, в заседателната зала на ет. 5, при следния дневен ред: 

1. отчет на председателя на УС за дейността на БФМП през 2015 г.;
2. Финансов  отчет  за  дейността  на  БФМП  за 2015 г.; 
3. приемане на проектобюджет и план за дейността на БФМП през 2016 г.; 
4. приемане на наредба за провеждане на държавни първенства 2016 г.; 
5. промяна в състава на УС; 6. разни. При липса  на  кворум  за  провеждане  на  събранието в оповестения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на БФМП събранието ще се проведе  същия  ден  в  12 ч.,  на  същото  място  и при същия дневен ред и ще се счита за редовно проведено  независимо  от  броя  на  явилите  се членове. Управителният съвет на БФМП указва на членовете си, че същите следва да се легитимират за участие в общото събрание с надлежно издадени  удостоверения  за  актуално  състояние от съответния регистърен съд по местоседалище на съответния клуб – член на БФМП. За участие в общото събрание членовете на БФМП следва да се представляват от законните си органи на представителната власт или от нарочно упълномощени за целта на събранието лица, притежаващи нарочни нотариално заверени пълномощни.

Държавен вестник - страница 41

Членове
СВЕТЛА ЗГУРОВА Европейска шампионка за девойки до 17 г. Каунас, Литва
2019-06-14
Пресконференция на БФМП за Световна купа 2 по модерен петобой
2019-04-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
2018-12-30
Българският модерен петобой отличи най-добрите състезатели и треньор № 1 за 2018 г.
2018-12-01
Куп суперлативи заслужи България за тазгодишните си изяви на световната сцена в модерния петобой по време на 70–ия юбилеен годишен конгрес на Международния съюз (UIPM) в Ларнака (Кип).
2018-11-27