Начало

Ако искате да научите повече за стрелбата в петобоя

Ако искате да научите повече за фехтовката в петобоя

Ако искате да научите повече за плуването в петобоя

Ако искате да научите повече за ездата в петобоя

Ако искате да научите повече за бягането в петобоя

Oбщо събрание 31.01.2017г.

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание чл. 17 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, УС на БФМП свиква редовно годишно отчетно - изборно Общо събрание на БФМП, което ще се проведе на 31 януари 2017 година от 11.00 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, в заседателната зала на 5 етаж, и ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС за дейността на БФМП през 2016 г.
2. Финансов отчет за дейността на БФМП за 2016 г.
3. Приемане на проекто – бюджет и план за дейността БФМП през 2017 г.
4. Приемане на Наредба за провеждане на държавни първенства 2017 г.;
5. Приемане на промени в Управителния съвет на БФМП.
6. Приемане на промени по Правилник за условията и реда на трансфер и преотстъпване на състезателни права за спортистите , картотекирани в БФМП.
7. Разни


При липса на кворум за провеждане на събранието в оповестения час, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание чл. 18 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, събранието ще се проведе от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно проведено, независимо от броя на явилите се членове.


УС на БФМП указва на членовете си, че същите следва да се легитимират за участие в Общото събрание с надлежно издадени удостоверения за актуално състояние от съответния регистрационен съд по седалището на съответния клуб – член на БФМП. За участие в Общото събрание членовете на БФМП следва да се представляват от законните си органи на представителна власт или от нарочно упълномощени за целта на събранието лица, притежаващи нарочни, нотариално заверени пълномощни.

Членове
Силна година изпраща федерацията по модерен петобой

Като успешна година анализира Българска федерация по модерен петобой отиващата си 2016-та. Финалист в лицето на Димитър Кръстанов на Олимпиадата в Рио, отлично организирано Европейско първенство за мъже
2017-01-03
На 3.12.2016 г. ще се проведе контролно състезание за проекто национален отбор за учебно-тренировъчната 2016/2017
2016-11-29
На 24-26 Ноември 2016 г. във Франкфурт, Германия се проведе 68 - ят Редовен конгрес на Международната федерация по модерен петобой UIPM.
2016-11-28